PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DLA SALONÓW FRYZJERSKICH

WELLA WAGA SREBRNA

Color Scale – waga fryzjerska – precyzja towarzysząca koloryzacji

Precyzyjna waga do ważenia środków do koloryzacji permanentnej, demi-permanentnej oraz preparatów do rozjaśniania. Maksymalne obciążenie wagi 3000g. Opracowana z myślą o profesjonalnym zastosowaniu w salonie fryzjerskim. Może być używana w domu pod warunkiem ścisłego zastosowania się do instrukcji bezpieczeństwa.

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczenia! Nie należy korzystać z urządzenia na wolnym powietrzu (np. na tarasie, w ogrodzie itd.)

1 Bezpieczeństwo

Przed uruchomieniem wagi fryzjerskiej Wella Color Scale prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić rozdziałowi „Bezpieczeństwo”. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości. W razie zmiany właściciela urządzenia, należy przekazać mu także niniejszą instrukcję obsługi.

Użytkownik:

 • Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia.
 • Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Urządzenie nie powinno być czyszczone ani konserwowane przez dzieci bez nadzoru.

Baterie:

 • Do zasilania wagi należy używać wyłącznie baterii alkalicznych typu AAA LR03.
 • Aby wymienić baterie, należy otworzyć komorę baterii na obudowie głównej i wymienić zużyte baterie, pamiętając o zachowaniu właściwej biegunowości.
 • Nie zwierać biegunów baterii.
 • Puste baterie należy wyjąć z urządzenia i zutylizować w bezpieczny sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Nie wolno ładować zwykłych baterii jednorazowego użytku.
 • Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii lub akumulatorów różnych typów lub marek.
 • Baterie należy wyjąć z urządzenia, jeżeli nie będzie używane przez dłuższy czas.

2 Przygotowanie

Włożyć dwie baterie alkaliczne 1,5V (typ LR03, AAA) do komory baterii na spodzie urządzenia. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłową biegunowość (oznaczenie na spodzie komory baterii).

3 Działanie

3.1. Korzystanie z wagi

1. Ustawić wagę na równym i twardym podłożu / stole.

2. Włączyć wagę przyciskiem „ON/OFF” (por. rys.).

3. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „0.0”.

4. Aby wyłączyć wagę, należy ponownie nacisnąć przycisk „ON/OFF”.

5. Waga wyłączy się po 60 sekundach.

3.2. Ustawianie jednostek masy g/oz:

Waga wyposażona jest w przełącznik jednostek masy (przycisk M).

Możliwość zmiany jednostki pomiaru z metrycznych (g) na uncje (oz).

3.3. Funkcja doważania (tara):

1. Włączyć wagę jak opisano powyżej.

2. Na wadze umieścić miseczkę / naczynie, w którym chcemy zważyć składniki.

3. Nacisnąć przycisk T, aby wyzerować wyświetlacz – pojawi się symbol „0.0”.

4. Do miseczki / naczynia włożyć przedmiot lub składniki, które chcemy zważyć.

3.4. Znaki na wyświetlaczu

1. [HELLO]: Powitanie po włączeniu wagi.

2. [BATTERIE]: Konieczność wymiany baterii.

3. [EEEEE]: Przeciążenie wagi – należy natychmiast usunąć obciążenie z wagi. Przeciążenie może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.

4 Czyszczenie i konserwacja

 • Zalecane jest natychmiastowe usuwanie zabrudzeń tuszem i pozostałości produktów z powierzchni obudowy wagi, w przeciwnym razie może dojść do trwałego zabrudzenia/ odbarwienia.
 • Powierzchnię zewnętrzną wagi można przecierać wyłącznie miękką, wilgotną ściereczką. Nie wolno dopuścić, aby podczas czyszczenia jakakolwiek ciecz dostała się do wnętrza obudowy.
 • Nie używać ściernych ani żrących środków czyszczących do czyszczenia produktu.

5 Przechowywanie wagi

Jeśli waga pozostaje nieużywana przez dłuższy czas, z urządzenia należy wyjąć baterie. W ten sposób można ochronić wagę przed uszkodzeniem na skutek wylania kwasu.

6 Utylizacja

Waga zawiera elementy elektroniczne i/lub baterie. Nie wolno wyrzucać urządzenia i baterii do pojemnika ze zmieszanymi odpadami domowymi. Należy oddać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w celu poddania recyklingowi.

7 Serwis

Waga została zaprojektowana tak, by działać sprawnie przez wiele lat. Jest urządzeniem precyzyjnym, należy obchodzić się z nią ostrożnie, nie rzucać, chronić przed uderzeniami i wstrząsami. Części wyposażenia elektrycznego ulegają stopniowemu zużyciu – aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie wagi, należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać techniczne własności pomiarowe urządzenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, ale nie rzadziej niż co 2 lata.

8 Dwuletni okres gwarancji

Użycie najwyższej jakości materiałów oraz staranne wykończenie są gwarancją sprawdzonej jakości Wella.

Na zasadach wskazanych poniżej, ORBICO Salon Professional Sp. z o.o. - jako sprzedawca produktu, udziela gwarancji na zakupiony produkt wyłącznie na rzecz kupujących, którzy nabyli produkt bezpośrednio od ORBICO Salon Professional

Sp. z o.o., czego potwierdzeniem będzie wystawiony dokument sprzedaży (faktura).

Proszę zachować kopię dowodu zakupu produktu jako świadectwa jego daty zakupu.

Kupujący, który nabył produkt od Orbico Salon Professional Sp. z o.o., a następnie dokonał jego dalszej odsprzedaży na rzecz osoby trzeciej, może – w okresie gwarancji udzielonej przez ORBICO Salon Professional Sp. z o.o. - realizować uprawnienia gwarancyjne w imieniu i na rzecz tej osoby. Warunkiem realizacji tego uprawnienia jest przesłanie przez kupującego reklamowanego produktu wraz z dowodem jego zakupu (fakturą) od ORBICO Salon Professional Sp. z o.o. w sposób określony w poniższych postanowieniach.

Ochrona gwarancyjna udzielana jest na terenie Polski.

W ramach udzielanej gwarancji, ORBICO Salon Professional Sp. z o.o. zapewnia dwuletni okres gwarancji począwszy od daty zakupu (data na fakturze) na wszystkie uszkodzenia będące wynikiem błędu materiału lub nieprawidłowego wykonania.

W przypadku stwierdzenia wad urządzenia w okresie gwarancyjnym (2 lata), zobowiązujemy się do naprawy bądź wymiany urządzenia na sprawne.

ORBICO Salon Professional Sp. z o.o. zobowiązuje się do naprawy sprzętu w okresie gwarancyjnym lub wymiany na sprawny w przypadku braku możliwości naprawy.

Uszkodzenia sprzętu wynikające z nieprawidłowego użycia lub normalnego zużycia nie podlegają gwarancji. Gwarancja nie uwzględnia przypadków, gdy uszkodzenie nastąpiło wskutek modyfikacji dokonanych samowolnie lub napraw wykonywanych przez nieautoryzowany serwis techniczny czy użycia nieoryginalnych części zamiennych.

Gwarancja nie uwzględnia również przypadków, gdy uszkodzenie wynika z normalnego zużycia i ma znikomy, niezauważalny wpływ na działanie urządzenia.

Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest przesłanie przez kupującego reklamowanego produktu wraz z dowodem jego zakupu (fakturą) od ORBICO Salon Professional Sp. z o.o. w okresie obowiązywania gwarancji do Biura Obsługi Klienta ORBICO Salon Professional Sp. z o.o. lub do Serwisu Technicznego Welli.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Serwis Techniczny Wella:

Ul. Jagiellońska 52/91a, 03-463 Warszawa

tel. +48 22 349 27 44

fax +48 22 349 27 95

serwis@jarserwis.pl

www.jarserwis.pl

Dystrybutor:

Orbico Salon Professional Sp. z o.o.

Ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Budynek Taurus

Biuro Obsługi Klienta

ORBICO Salon Professional Sp. z o.o.:

iwona.franczak@orbico.com tel. +48 668 865 082

katarzyna.bobowicz@orbico.com tel. +48 668 865 081

Twoje zamówienie może zawierać tylko 2 produkty producenta GHD

Produkt został dodany do koszyka

Kontynuuj zakupy Idź do kasy »
Zamknij