PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DLA SALONÓW FRYZJERSKICH

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I.Wprowadzenie

W niniejszej Polityce prywatności (zwanej dalej „Polityką”) przedstawiamy informacje na temat tego, w jaki sposób spółka Orbico Salon Professional Sp. z o.o. (dalej „Spółka” lub „my”) przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu beautyclub.domwella.pl, tj. osób odwiedzających strony internetowe Serwisu (dalej „Użytkownicy Serwisu”), w tym Uczestników Programu Beauty Club Wella (zwanego dalej „Programem”). 

Dokument stanowi wyraz realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych, względem osób fizycznych, których dane osobowe Spółka zbiera, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).II.Zakres informacji wskazanych w Polityce i jej zastosowanie

W niniejszej Polityce zamieściliśmy informacje, których celem jest w szczególności wyjaśnienie:

a).kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym Uczestników Programu;

b).w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników Serwisu, w tym Uczestników Programu;

c).kiedy i dlaczego będziemy przekazywać dane osobowe Użytkowników Serwisu, w tym Uczestników Programu, innym podmiotom; 

d).jakie prawa przysługują Użytkownikom Serwisu, w tym Uczestnikom Programu, w związku z tym, że przetwarzamy ich dane osobowe.

W dalszej części niniejszej Polityki zamieszczamy informacje dotyczące plików cookies. 

Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

a).nasz klient zostaje Uczestnikiem Programu; 

b).Użytkownik Serwisu, w tym Uczestnik Programu, kontaktuje się z nami w celu uzyskania informacji dotyczących Programu lub produktów lub usług oferowanych przez Spółkę;

c).Użytkownik Serwisu odwiedza nasz Serwis.

III.Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym Uczestników Programu, jest Orbico Salon Professional Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa. Jednocześnie wyjaśniamy, że administrator danych to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe Spółki podane zostały w Serwisie w zakładce „Kontakt”.

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą mailową we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych: iod.sppl@orbico.com.

IV.Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe Użytkowników Serwisu, w tym Uczestników Programu, przetwarzamy w następujących celach:

a).podejmowanie czynności związanych z realizacją i obsługą Programu, zgodnie z Regulaminem Programu, w tym rejestracja Formularza przystąpienia do Programu, założenie i prowadzenie Konta Uczestnika, naliczanie punktów w Programie, wymiana punktów na nagrody, dostarczanie nagród, komunikacja telefoniczna lub mailowa z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Programem, rozpatrywanie reklamacji (podstawa prawna przetwarzania: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b).realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, ciążących na Spółce, w szczególności związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością, w tym obowiązków podatkowych, sprawozdawczych, dotyczących przechowywania określonej dokumentacji (podstawa prawna przetwarzania: niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c).podejmowanie działań marketingowych, w szczególności: przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania: zgoda na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

d).wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak: odpowiadanie na zapytania kierowane do Spółki przez Użytkowników Serwisu, w tym Uczestników Programu, ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub praw Spółki, zapewnienie najwyższej jakości usług świadczonych przez Spółkę, zarządzanie relacjami, marketing produktów i usług własnych, obowiązki raportowe Spółki (w tym w ramach grupy kapitałowej, do której należy Spółka), a także realizacja innych uzasadnionych wewnętrznych celów administracyjnych grupy kapitałowej, do której należy Spółka (podstawa prawna przetwarzania: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

V.Zakres zbieranych danych osobowych

Spółka zbiera dane osobowe Użytkowników Serwisu, w tym Uczestników Programu, w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w punkcie IV. powyżej i odpowiadającym relacji, jaka łączy Użytkownika Serwisu, w tym Uczestnika Programu, ze Spółką. W szczególności Spółka może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, kontaktowe, finansowe, dane techniczne (związane z korzystaniem z Serwisu), dane dotyczące prowadzonej z nami komunikacji.VI.Odbiorcy danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym Uczestników Programu, w celach przedstawionych przez nas powyżej, Spółka może przekazać dane osobowe Użytkowników Serwisu, w tym Uczestników Programu, następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

  1. podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (w szczególności organom władzy publicznej), 
  2. podmiotom realizującym na rzecz Spółki określone usługi, gdy dla ich wykonania przekazanie danych jest niezbędne. Dotyczy to w szczególności dostawców usług logistycznych, magazynowych, informatycznych, hostingowych, kurierskich, marketingowych, prawnych;
  3. innym spółkom z grupy kapitałowej Spółki - w razie zaistnienia podstaw prawnych.

VII.Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przechowywane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania. 

W szczególności, w przypadku zgody Uczestnika Programu na przetwarzanie danych osobowych, dane te będą przetwarzane do czasu realizacji celu, którego dotyczy udzielona zgoda, lecz nie dłużej niż do czasu odwołania tej zgody przez Uczestnika Programu.

Dłuższy okres przetwarzania danych osobowych może wynikać obowiązujących przepisów prawa lub z toczących się postępowań sądowych z udziałem Spółki lub obowiązujących okresów przedawnienia roszczeń bądź orzeczeń sądowych, w przypadku realizacji przez Spółkę jej prawnie uzasadnionych interesów, o których mowa w niniejszej Informacji. 

VIII.Prawa Użytkowników Serwisu, w tym Uczestników Programu

Użytkownik Serwisu, w tym Uczestnik Programu, ma prawo: (1) dostępu do treści swoich danych osobowych, (2) sprostowania swoich danych osobowych, (3) usunięcia swoich danych osobowych, (4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, (5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (6) przenoszenia swoich danych osobowych, (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na jej podstawie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem, (8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX.Obowiązek / dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez jest dobrowolne. W przypadku Uczestników Programu podanie danych osobowych jest także dobrowolne, ale niezbędne dla uczestnictwa w Programie.

X.Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym Uczestników Programu, w tym w celu skorzystania z przysługujących im praw, prosimy o kontakt ze Spółką za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w Serwisie, w zakładce „Kontakt”.XI.Pliki cookies

W Serwisie nie są zbierane w sposób automatyczny żadne informacje, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a).dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu, w tym Sklepu, do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b).tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a).„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b).pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c).„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d).„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik Serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e).„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Produkt został dodany do koszyka

Kontynuuj zakupy Idź do kasy »
Zamknij